Sunday, June 14, 2020

Rules In Malay Chess


Main Chator

I've read an interesting article in Journal Straits Branch  R.A. Soc., No.77, 1917 by R.O Winsdtedt about Rules in Malay Chess . He got a copy of Malay chess as played at Seri Menanti, Negeri Sembilan.

The rules are as below (in Malay):-

(1) Tiap-tiap buah yang telah di-usek, buah itu-lah juga akan di-jalankan.

(2) Boleh di-makan buah apa apa suka, jika bergaul sa-kalipun.

(3) Tiap-tiap bidak yang telah naik ka-merchu papan-nya, boleh menjadi ganti tempat itu-lah: jika sampai ka-tempat menteri, boleh jadi menteri: demikian juga di-tempat lain-nya.

(4) Bidak boleh berjalan dua tapak pada pertama berjalan, kemudian sa-tapak sahaja.

(5) Raja tiada sa-kali-kali boleh bergerak, jika sa-belum kena sah.

(6) Jika tinggal satu bidak dengan sa-orang raja, maka bidak itu Maharaja Lela, boleh di-jadikan manteri atau lain-nya.

(7) Jika di-sah raja dengan tiada bergaul, boleh juga raja itu memakan memukul buah yang sah itu, baik sa-tapak atau dua tapak seperti jalan kuda atau jalan tih (? = tir R.O.W)

(8) Jika tinggal raja sa-orang diri-nya, boleh-lah raja itu berjalan sa-tapak-tapak atau saperti lompat kuda.

(9) Apa-bila telah berjalan, hal-nya telah terlepas tangan; maka tiada boleh di-ubah lagi.

(10) Yang di-bangsakan seri-tiada kalah, tiada menang-tinggal dua dengan satu melainkan berdua menteri.